Standardvilkår for Hvaler Bredbånd


Privatkunder
 
1Generelt
Hvaler Bredbånd vil stå for utbygging og drift av fibernettet. Tjenester i nettet blir levert av tjenesteleverandører.

Vilkårene angitt her regulerer kundens (heretter kunden) tilgang til fibernettet, levert av Hvaler Bredbånd (heretter HBB). Vilkår for bruk av tjenester i HBBs nett vil være forskjellige fra hvilken tjenesteleverandør (heretter TL) som kunden benytter. Se TLs egne standardvilkår på deres hjemmeside.
2Tjenester
Alle tjenester i fibernettet leveres av tjenesteleverandørene. Bestilling av tjenester gjøres til tjenesteleverandørene via HBBs nettside www.hvalerbredband.no. TL fakturerer kunden direkte for tjenesteleveransene.

Kunden kan også kontakte HBBs kundeservice for bistand og veiledning i forbindelse med fibertilknyttingen.

Se www.hvalerbredband.no for ytterligere opplysninger om tilgjengelige Tjenester og tjenesteleverandører.
3Utbygging, Installasjon, utstyr og bruk
Hvaler bredbånd graver fiberkabelen frem til tomtegrensen. Kunden har selv ansvar for få fiberen lagt frem til husveggen. Hvaler bredbånds montør terminerer all fiber hos kunden.

Utstyret som stilles til kundens disposisjon (iht. avtale om Installasjon, drift og tilknytning mellom kunden og HBB) er HBBs eiendom og skal følge boligen ved eventuelt eierskifte eller fremleie. Dette gjelder fibermodem, kabling og annet medfølgende utstyr. Det vil være egne avtaler med TL på utstyr som er levert av tjenesteleverandørene.

Kunden har plikt til å påse at utenforstående bruker ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene. Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal HBB varsles uten ugrunnet opphold. Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som blir påført skade, mistet eller stjålet. HBB har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret, forutsatt at dette skjer vederlagsfritt for kunden. Varsel om dette gis på egnet måte.
4Stenging
HBB/TL kan stenge kundens tilgang til fibernettet umiddelbart uten forutgående varsel, dersom offentlige myndigheter lovlig krever dette, eller dette er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner, har HBB etter forutgående varsel rett til tilgang til kundens bolig eller de lokaler hvor Utstyret er installert.

HBB/TL har rett til å stenge Kundens tilgang til fibernettet dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående, innen 14 dager etter at han har mottatt varsel om stenging, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke- godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Før gjenåpning må utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning kan et gebyr påløpe. HBB/TL er uten ansvar for kostnader eller tap som kunden måtte bli påført som følge av eventuell stenging. I de tilfeller stengningen skyldes kundens forhold, vil abonnementskostnader for Tjenestene påløpe i en periode tilsvarende oppsigelsestiden. For eventuelle tilleggsavtaler og/eller tjenester med bindingstid, kan det påløpe et avbruddsgebyr avhengig av gjenværende periode av eventuell bindingstid.
5Kredittvurdering/sikkerhetsstillelse
Kunden aksepterer at HBB/TL og Klarna til enhver tid kan innhente kredittvurdering av kunden. Dersom kredittvurderingen sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan HBB/TL/Klarna avvise bestillinger, kreve sikkerhetsstillelse og/eller alternativt kreve forskuddsbetaling.
6Oppsigelse og bruddgebyr 
Ved oppsigelse av fibertilknytting, må oppsigelsen sendes skriftlig til HHB. Dette kan gjøres via e-post til post@hvalerbredband.no. Oppsigelsestiden er 3 måneder. For oppsigelse av avtaler med Tjenesteleverandørene, gjelder egne avtaler med disse.

HBB bygger ut område for område. Hvert område har sitt eget definerte utbyggingsprosjekt og ID. Bruddgebyret er på kr 5 000,-. Bruddgebyret påløper hvis fibertilknyttingen sies opp etter at HBB har satt opp installasjonsrigg i prosjektområdet kunden har leveranse til.
7Pris og fakturering
Kostnad på fibertilknytting til bolig/hytte for private er kr 5 000,-. I tillegg kommer kostnad på kr 79,- pr mnd. for fiberleie. Fiberleien blir fakturert hvert kvartal. Kunden blir ikke fakturert før fiberen er tilkoblet.
8Feilmelding, feilretting
Kunden må melde feil til TLs kundeservice innen rimelig tid etter at feilen blir oppdaget. Enkeltfeil som ikke berører mange brukere, vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden (hverdager 0800- 1600). TL er bare ansvarlig for feil på Utstyret som er levert av TL. Intern kabling i hjemmet (fra hjemmesentral til brukerutstyr) er kundens ansvar. Kunden skal undersøke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i Utstyret som HBB/TL har levert. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader HBB/TL måtte ha i forbindelse med feilretting og eventuell utrykning hvis feilen viser seg å ligge på kundens eget utstyr eller egen kabling. Kunden kan benytte HBBs FAQ på HBBs hjemmeside. www.hvalerbredband.no for feilretting og instruksjon.
9Heving
Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig mislighold fra TL/HBBs side foreligger blant annet dersom Tjenestene er utilgjengelige sammenhengende i én uke fra kunden har varslet TL/HBB om dette, og dette skyldes forhold som TL/HBB er ansvarlig for. Som vesentlig mislighold fra kundens side regnes blant annet at kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra HBB/TL, at kunden gjør endringer på Utstyret, at kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at kunden på annet vis misbruker bredbåndsnettet eller Tjenestene. For individuelt valgte tjenester gjelder vilkår i avtale mellom Kunden og valgt TL. Dersom TL/HBB hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor TL/HBB. Videre plikter Kunden å betale det tap TL/HBB har blitt påført som følge av misligholdet, herunder utgifter til eventuell henting av Utstyret. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenestene gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt.
10Flytting
Kunden plikter å varsle HBB om flytting. Dersom kunden har bestilt tjenester/Tilleggstjenester skal kunden si opp iht. vilkår i avtalen mellom kunden og TL.
11Overdragelse
Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten HBBs forutgående skriftlige samtykke. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall. Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med HBB/TL være gjort opp. HBB har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.
12Endring i Avtalen
HBB har rett til å endre vilkårene i denne Avtalen. Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan dog kun foretas etter to måneders skriftlig varsel, dette gis i eget skriv via post eller e-post til Kunden. For tjenesterelaterte endringer, vises til avtale mellom Kunden og TL for individuelt valgte tjenester/Tilleggstjenester.
13Taushetsplikt, personopplysninger
HBB lagrer følgende informasjon om Kunder tilknyttet nettet: Informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av avtalen, samt senere informasjon om tjenester og produkter som kunden bestiller. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til varsling av vedlikehold, utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon. HBB registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til HBB/TLs kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice, og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. HBB har videre rett til å utlevere opplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, dom, kjennelse eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle Avtalen, eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser, eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for HBBs ansatte og andre. Dersom HBB utleverer kundeinformasjon, vil dette skje i henhold til skriftlig avtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til å ivareta formålet med denne kontrakten. Kunden samtykker i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta nettverks- og tjenesteinformasjon via e-post. Kunden skal bevare taushet overfor uvedkommende om det han får vite om HBBs drifts- og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengelig informasjon. HBB plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger HBB har fått om Kunden og hennes/hans bruk av Tjenesten(e), med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn.
14Meldinger
Kunden plikter å oppgi kontaktinformasjon, herunder også e-postadresse, og aksepterer at kontaktinformasjonen benyttes til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenestene og/eller Utstyret. HBB kan gi sine tjenesteleverandører kundens kontaktinfo.
15Tvister
Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstoler.